Nøgletilladelser

Posttilladelse

I 2011 fik vi Trafikstyrelsens tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring (jf. Tilladelse nr. TS 40101-00002). Tilladelsen til at drive postbefordring er udstedt i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 af postlov nr. 1536 af 21. december 2010. 

Du kan se og læse vores tilladelse via linket her. 

Vi samarbejder med advokatfirmaet IUNO

Vi samarbejder med advokatfirmaet IUNO, Njalsgade 19C, 3. 2300 København S., om fremskaffelse af nøgler til de ejendomme, hvor vi ikke har adgang til ejendommens postkasser. Den samme ordning er også gældende for Det Nordjyske Mediehus.
For at kunne sikre omdeling af breve, magasiner, og aviser skal vi have udleveret nøgler/adgangskoder på forlangende. Jf. nedenstående uddrag af Postloven har vi krav på at få adgang til alle opgange i Danmark. 

“Det påhviler ejeren/administrator o.l. af aflåste brevkasseanlæg/postkasser at give godkendte postvirksomheder adgang til disse brevkasseanlæg/postkasser jf. § 8 stk. 2 af postlov nr. 1536 af 21. december 2010.”

Nøgler under lås og slå

Alle vores tildelte nøgler bliver selvfølgelig opbevaret i godkendte sikkerhedsskabe i aflåste lokaler, så vi minimum skal bruge to nøgler (en til lokalet og en til sikkerhedsskabet) for at få adgang til alle nøglerne. Nøgler, der bruges i nattens omdeling bliver, efter endt brug, låst inde i sikkerhedsskabe. Eventuelle ekstra nøglesæt opbevares ikke sammen med de nøgler, der anvendes til den daglige distribution. 

Vi følger løbende op på, at reglerne omkring opbevaring af nøgler overholdes. Vi er villige til at afholde udgiften for selve nøglerne efter faktura, men betaler ikke administrationsudgifter eller deposita, da det påhviler ejeren/administrator o.l. at give postvirksomheden adgang til brevkasseanlæg/postkasser jf. ovenstående.

Hvorfor abonnerer dao på oplysninger fra CPR-registret?

Vi er godkendt Postvirksomhed af Trafikstyrelsen og opererer derfor inden for rammerne af  Postloven. Med tilladelsen til at drive postvirksomhed følger samtidig en forpligtigelse til at foretage så korrekt en levering af post, som det er muligt, og derfor har dao ifølge Postloven adgang til at abonnere på navne- og adresseoplysninger fra CPR- og BBR-registre.

I dao har vi ikke direkte adgang til CPR-registret, i stedet leverer vi en distributionsfil indeholdende navn og adresse på modtagerne, hvorefter der foretages en validering op imod mod navne og adresser i CPR-registreret. Denne validering sikrer, at vi ikke går forgæves efter en adresse, og den sikrer også, at de seneste flytteoplysninger m.m. er kendte i forhold til levering.

Bliv klogere på CPR her: https://www.cpr.dk/spoergsmaal-og-svar